Boh má prácu pre každého človeka.

(Ernest Hemingway)

Anjeličku, môj strážničk - Stretnutie dorastu 19.11.2010


Pridať na Facebook.com

Anjeličku, môj strážničku

Doteraz sme si hovorili o Bohu, o človeku, o našom vzťahu k Bohu, akí sme my, aký je Boh k nám. Dnes by sme sa mohli porozprávať o iných bytostiach, ktoré patria k pobožným rozprávaniam. Viete o kom chceme dnes hovoriť?

O anjeloch.

Myslíte, že existujú anjeli?
Ak sú, čo robia? Ak sú, ako asi vyzerajú?
Poznáte nejaký príbeh, kde sa anjeli opisujú?

Téma o anjeloch je veľmi zaujímavá.
Slovo anjel znamená posol.
Anjeli sú Bohom stvorené bytosti, ktoré posiela Boh k človeku, ktoré pomáhajú Bohu zvestovať Božiu vôľu. Anjeli prichádzajú k človeku a zvestujú mu nejaké posolstvo.
Anjeli patria do nebeského, Božieho sveta. Sú v nebi, sú okolo Boha. Anjeli nepodliehajú smrti. Sú to dokonalejšie bytosti, ako sme my ľudia.

Odkiaľ vieme o anjeloch? Videl už niekto nejakého? Anjelov nemožno vidieť, predsa vieme, že sú. O anjeloch vieme z Biblie. V Biblii sa spomínajú na mnohých miestach. Aj v Starej zmluve, aj v Novej zmluve.

Anjeli prišli k Abrahámovi a Sáre, aby im zvestovali narodenie syna. (1M)
Anjel menom Gabriel sa spomína aj v Novej zmluve pri zvesti o narodení Jána Krstiteľa a napokon aj samotného Pána Ježiša Krista. ( L 1)
Gabriel zvestoval Márii, že porodí Syna a dá mu meno Emanuel. (Mt 1)
Z príbehu o pokúšaní Pána Ježiša sa píše, že hne´d ako zvíťazil v pokúšaniach a porazil diabla, pristúpili anjeli a posluhovali mu. (Mt 4)
Anjeli sa zjavili aj pri narodení Pána Ježiša a spievali piesne. (L 2)
Anjel slúžil Pánovi Ježišovi aj pri úzkosti, keď sa modlil v Getsemanskej záhrade pred smrťou. (L 22)
Podobné zvláštne skúsenosti mali aj apoštoli. V knihe Skutkov sa píše: ( Sk 12)

Biblia nám zvestuje o anjeloch a my môžeme prijať túto zvesť a môžeme v anjelov veriť a uvedomovať si Božu prítomnosť pri nás aj skrze anjelské bytosti, ktoré posiela Boh k nám, tak ako ich voľakedy posielal k ľuďom Biblie, k samotnému Kristovi, k apoštolom.

Pán Boh nás však cez zvesť o anjeloch chce učiť, aby sme aj my boli ako anjeli, aby sme boli nositeľmi Božej vôle, aby sme Pánu Bohu pomáhali, aby sme chránili iných od zlého, aby sme boli užitoční, jednoducho, aby o nás mohli ľudia povedať: „Ty si anjel!“ (I. Kišš-Etická čítanka)

Aj ako ľudia teda môžeme byť anjelmi.
Prosme Pána, aby nás svojimi anjelmi chránil a aby sme aj my boli Jemu užitoční pre pomoc iným ľuďom. Amen.

Aktivita: drevení panáci