Nikto nemá toľko poradcov ako ten, kto má Bibliu.

(Pavel Kosorin)Sviatok Svätej Trojice, 30.5.2010


Sviatok Svätej Trojice, kázeň na biblický text: 1J 4,8-16

Skloň sa k nám Bože, dobrý, láskyplný, večný
buď pri nás i v tejto chvíli, v daroch nekonečných.
Naplň srdcia zomdlené, darom živej viery,
By sme boli Tvoji, vyznavači, úprimní a smelí.
Naplň duše radosťou, že spasení sme v Kristu
Pokoj utúž vo svedomí a pravdu utvrď čistú. Amen.

Milé sestry a bratia!!

Dnešný sviatok Svätej Trojice predkladá nám posolstvo cirkvi o Bohu, ktorý sa zjavil svetu v troch osobách, ako Otec, Syn i Duch svätý. Predsa stále je to jeden a ten istý Boh, jediný Boh. Takto tomu ako kresťania veríme. Bez pochýb to pre nás zostáva veľkým tajomstvom, ktoré nikdy celkom neobsiahneme, ale ktoré predsa v celej svojej šírke a hĺbke a podstate zjavuje nám Boha takým, akým je, ako pôsobí vo svete i v nás. Úprimne prijímajme pravdu o Božej Trojici a tejto zvesti dôverujme. Ak by sme túto zvesť neprijímali, neverili jej či zavrhovali, neboli by sme praví kresťania, ale heretici, presne tak, ako v minulosti už mnohí boli alebo bez pochýb aj v dnešnej dobe sú spoločenstvá síce tváriace sa pobožne, ktoré však vieru v Božiu Trojicu nevyznávajú.

Náš dnešný biblický text hovorí nám o Bohu jednu ďalšiu základnú pravdu, ktorá je Božou charakteristikou a svojím vyjadrením aj Božej podstaty a teda, že Boh je láska. Je to najkrajšie, čo nám vôbec Biblia môže povedať. Každý človek hľadá niečo či niekoho, kto naplní Jeho život láskou, skutočnou láskou. Svetu a nám sa k takémuto naplneniu života ponúka sám Boh.

Ak by sme si dnešný biblický text mali poskladať do krátkeho verša, ktorý nás bude sprevádzať a ak máme vyjadriť niektoré myšlienky tam ukryté môžeme to aj takto urobiť: Božie slovo nám dnes vážne zvestuje, že Boh je láska, On nás miluje a dobrý kresťan v moci Ducha lásku opätuje a nielen Boha, ale aj blížneho láskou zahrňuje.

Boh je láska a On nás miluje. To sú slová, ktoré ako som už povedal majú pre nás bytostný význam. Dotýkajú sa nás viac, ako čokoľvek iné. Predsa je nám potrebné pripomenúť, v čom sa dá táto Božia láska dokázať, ako si ju má človek viac uvedomiť, aby ju následne dokázal i precítiť v srdci. Apoštol odpovedá na túto nami položenú otázku nasledovne: „ V tom sa prejavila láska Božia k nám, že svojho jednorodeného Syna poslal na svet, aby sme žili skrze Neho.“ Bez pochýb, to prvé a hlavné, čo musíme mať na zreteli je Ježiš Kristus ako svedectvo, úplne najzákladnejšie svedectvo Božej lásky k nám. Ježiš Kristus bol daný svetu, bol daný nám, aby nám Boh zjavil svoju najhlbšiu otcovskú podstatu a to lásku k nám. Pán Ježiš prišiel na svet, žil tu, ba čo viac, obetoval sa na kríži a to bolo svedectvo Božej lásky, obete, ktorá nám priniesla nový život.

Viem, že ľudia pochybujú o Božej láske, vidiac svoj život, vidiac svet v jeho komplikovanosti, bolestiach, trápeniach, mnohí nechcú o Božej láske ani počuť. Preto musíme pripomenúť, že Božiu lásku v živote len ten naplno pocíti, kto v srdci vierou s Kristom žije, kto Pána Ježiša v srdci nosí a za svojho záchrancu, teda Spasiteľa prijíma. Vzťah s Kristom je vzťahom s Božou láskou, lebo Otec a Syn jedno sú.

Vo vzťahu k Božej láske si však predsa musíme následne ešte aj iné zdôrazniť a to je ten Boží stvoriteľský rozmer. Boh ako Stvoriteľ. Spievali sme pieseň(ES 229): „ On z lásky stvoril, spravuje svet, kde nieto Jeho života niet.“ Aj apoštol pripomenul, že v Kristovi máme život. Myslí sa tu na život vo večnosti, ten očakávaný pravý život s Bohom. Lenže my máme život v Kristovi ako Božie stvorenie v tom význame, že Boh nám dáva dar života, možnosť prebývať v tejto časnosti, že sa o nás stará a napríklad, že nám dáva mnoho rozličných darov iného charakteru, ktoré robia náš život krajším, vzácnejším a jedinečným. V tom je Božia láske veľká k nám, že môžeme prijímať z Jeho rúk všetko potrebné pre našu každodennosť. Pán Boh nás obdaril aj talentmi, možnosťami tešiť sa z časného žitia. Po tieto dni, našich slávností divadla si to tiež môžeme uvedomiť, možno viac ako inokedy. Boli i sú ľudia, obdarení mnohými schopnosťami, veľkým talentom, ktorý neprišiel len tak od seba, ale ktorý sme dostali od Boha z Jeho lásky, stvoriteľskej, ktorú si musíme vážiť. Niekto vie písať skvelé scenáre, niekto má dar hrať divadlo, niekto má dar organizovať, niekto má dar rozosmiať a priniesť ľuďom radosť do života. Ak sa aj v cirkvi, na jej pôde, dejú veci, ktoré zdanlivo s vierou nesúvisiace, neznamená to, že sú proti cirkvi. Skôr naopak. Boh nás stvoril v svojej láske s darmi, ktoré treba využívať a preto aj divadlo, aj hudba, aj iné kultúrne prejavy majú svoje miesto aj v cirkvi a svojím spôsobom priamo či nepriamo poukazujú na Božiu lásku k nám, keď nás obdaril darmi skrze svojho svätého Ducha, aby sme prežili plnší a krajší život. Dôležité je, aby si každý aj tento rozmer práve týmto spôsobom uvedomil a aby sa žiadne dianie, žiadne akcie nebrali len ako povinná jazda, alebo ako náplň voľného času.

Božie slovo nám dnes vážne zvestuje, že Boh je láska, On nás miluje a dobrý kresťan v moci Ducha lásku opätuje a nielen Boha, ale aj blížneho láskou zahrňuje. To prvé sme si pripomenuli a teraz máme na zreteli druhú časť verša, dobrý kresťan v moci Ducha lásku opätuje.

Každý sa môže pýtať a právom, ako ja môžem Bohu lásku opätovať? Nuž, možno ani nie tak opätovať, ako si ju vážiť. Uvedomiť si a uvedomovať, že Boh „poslal svojho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy.“ Tak narábať s časom i prostriedkami svojho žitia, aby som bol užitočný, aby som tie svoje dary a talenty, ktoré som dostal od Boha, nenechával len pre seba. Zároveň však v kolobehu svojho života nesmiem úplne podľahnúť všetkým aktivitám a povinnostiam, zabezpečovaniu živobytia, všetkým tým ostatným láskam, že mi neostane čas na službu Bohu v chráme, v modlitbe, v duchovnom vzdelávaní, že sa zo mňa stane ten, komu už nezáleží na živote večnom, ale len na časnom. V moci Ducha lásku Bohu opätujem aj službou v cirkvi a pre cirkev, pre spoločenstvo, nemôžem zasa žiť len pre radosti sveta a na veci Božie mi čas neostane. Áno, je na nás, aby sme dokázali čas svojho života s pomocou Božou tak zadeliť, aby sme sa vedeli z Božej lásky tešiť, tie dané dary využívať, ale zároveň, aby sme nezabudli na vieru a Krista neponížili tým, že Jeho obeť nám bude ľahostajná.

Pýtajme sa aj dnes, som dobrý kresťan, ktorý Bohu lásku opätuje? Na túto otázku je ťažká odpoveď. Len dúfajme, že mnohým ľuďom k veciam cirkvi chladným, ľahostajným, mnohým Božou láskou opovrhujúcim, dá Boh ešte čas milosti, aby mohli svoju vieru dokázať.

Lenže náš biblický text nás chce hlavne poučiť o tom, že „dobrý kresťan aj blížneho láskou zahrňuje.“ V tomto ohľade nás priamo apoštol poúča: „ kto nemiluje, nepoznal Boha...“, aj „my sa máme milovať vospolok“. Opätovať Božiu lásku môžem aj na blížnom. Ba Boh chce, aby som to hlavne tak činil. „ Kto zostáva v láske, zostáva v Bohu....“ . Neviem do akej miery si to uvedomujeme alebo ako sme citliví na vnímanie vecí vôkol nás, ale jedno je jednoznačné, hoci môže znieť banálne a otrepane, ak je niečo, čo nám chýba, čo chýba tomuto spoločenstvu, v obci, v cirkvi a vôbec, tak je to láska. Láska v jej čistých podobách. Láska ako úcta k bratovi a sestre, či už je to kňaz, či starosta, či učiteľ, či už je to sused, chýba nám láska, ktorá sa prejavuje v úprimnosti a otvorenosti voči sebe, láska, ktorá sa prejavuje v skromnosti a nepovýšenosti nad inými, teda, že ja som, kto som, čo som, a čo vy ostatní, láska, ktorá sa prejavuje tak, že ťaháme vždy za jeden povraz a nie proti sebe, láska, ktorá sa prejavuje v tom, že nám na sebe záleží, láska, ktorá iným nepodkopáva nohy, ale v dobrom podporuje atď. . Ako to povedal aj apoštol Pavol: „ bez lásky nič nie som.“ A tak aj my, kým budeme mať len lásku k veciam tohto sveta, k peniazom, športu, hrám, divadlu a ak nebudeme mať lásku k Bohu a medzi sebou, zostaneme vždy len tým, čím nás nazval promotér k včerajšiemu predstaveniu Kuba. Musíme mať lásku medzi sebou a potom sa nám možno podarí nielen plakať za minulosťou, ale zmeniť aj budúcnosť k lepšiemu.

Boh je láska a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu, pretože Boh je láska. A napokon zopakujme si aj náš veršík: Božie slovo nám dnes vážne zvestuje, že Boh láska je, a dobrý kresťan v moci Ducha lásku opätuje a nielen Boha, ale aj blížneho láskou zahrňuje. Nech nás Trojjediný Boh Otec Syn a Duch svätý žehná v svojej moci, svojou milosťou, láskou a účastenstvom Ducha svätého teraz i naveky. Amen.